Вівторок, 16.10.2018, 01:48
Вітаю Вас Гість

Опис 
системи роботи вчителя правознавства
Кременчуцького колегіуму № 25
Кременчуцької міської ради
Полуденко Наталії Германівни

   Полуденко Наталія Германівна вчитель вищої кваліфікаційної категорії, педагогічний стаж – 21 рік (15 років працює у колегіумі № 25).
Викладає предмети : «Правознавство”( 10, 11 класи),"Правознавство. Практичний курс» (9 клас); спецкурси: «Права дитини» (5, 6 класи), «Основи адміністративного, кримінального і приватного права України»( 10, 11 класи).
   Кардинальні зміни у суспільстві, розвиток науки, техніки й виробництва, зростання інформатизації об'єктивно потребують змін в усіх сферах життя, у тому числі й в освіті. Сьогодення потребує від людини не тільки певної суми знань, умінь та навичок, а, що важливіше, вміння самостійно здобувати й використовувати на практиці нові знання, вміння співпрацювати, спілкуватися, адаптуватися до нових обставин, знаходити шляхи вирішення життєвих проблем. Тобто основною метою стає максимальний розвиток компетентності особистості щодо саморегуляції, самоосвіти та самовдосконалення й виховання відчуття постійної потреби до цього.
   Вирішенню цієї проблеми значною мірою сприяє впровадження у навчально-виховний процес активних методів навчання.
   Полуденко Наталія Германівна переконана, що кожен справжній учитель повинен формувати свою власну педагогічну систему.
   Наталія Германівна працює над проблемою: «Використання опорних схем та конспектів на уроках суспільно-гуманітарного циклу», тому педагог ставить перед собою завдання обрати педагогічну стратегію, що забезпечить здатність учня ефективно діяти за межами навчальних ситуацій, продуктивно розв’язувати у повсякденному житті реальні проблеми. «Звичайний учитель розповідає. Добрий учитель пояснює. Кращий учитель демонструє – показує. Справжній учитель дає наснагу до навчання учням», - цим принципом керується у своїй роботі Наталія Германівна.
   Мета роботи вчителя: реалізувати свій творчий потенціал, виховати обдарованого, зацікавленого, працьовитого учня, допомогти учням реалізувати свої інтереси та творчі здібності.
   Головним засобом досягнення цієї мети, вчитель вважає створення поля креативності, в якому поєднуються простори педагогічної діяльності, педагогічні технології, психологія вікових особливостей та творчий розвиток. В основу формування поля креативності Наталія Германівна покладає технологію повного засвоєння матеріалу шляхом інтенсифікації навчального процесу на основі опорно-схемно-знакових моделей.
   Новизна досвіду полягає у застосуванні та поєднанні елементів педагогічних технологій, тобто досвід носить комбінаторний характер. Теоретичною основою досвіду є : технологія інтенсифікації навчання на основі схем і знакових моделей навчального матеріалу, компетентнісний підхід в освіті, формування пізнавальної активності учнів, розвиток творчої уяви, технологія "створення ситуації успіху”, технологія колективного творчого виховання.
   Ключовим моментом у роботі вчителя Полуденко Наталії Германівни є засвоєння навчального матеріалу шляхом інтенсифікації за технологією повного охоплення навчального матеріалу на основі опорно-схемно-знакових моделей, використовуючи роботу з опорними схемами та конспектами. Позитивом цього підходу є використання схемно-знакових моделей.
   Працюючи в рамках обраної технології, вчитель права виявив оригінальну знахідку цієї моделі, яка полягає в тім, що це образний, трохи незвичний, короткий символічний конспект, що дає змогу бачити тему цілісно (в системі). Спочатку матеріал «згортає» необхідну інформацію, а потім «розгортає». Головними аспектами такого навчального процесу є : організація за відповідною схемою, конструювання навчального процесу з основним і резервним часом (схеми та творчі завдання), схеми можуть мати місце на дошці та картках, творче доповнення опорних схем завданнями практичного характеру, організація навчального процесу через самоуправління учнів (групова робота, колективне обговорення, самоперевірка, використання дидактичного матеріалу). Спочатку учні користуються, при усних відповідях, опорними схемами (не треба тримати в пам’яті план та послідовність викладу) – це навчальний мінімум. Далі учні самі створюють опорні схеми, освоюючи програмовий мінімум в особистісно посильному темпі. Особливості психіки людини такі, що 90% вона сприймає наочно, що й забезпечує даний метод, який, виходячи з вищесказаного, співзвучний концепції ОЗН. Вперше учні вчителя права Полуденко Н.Г. знайомляться з опорними сигналами ще в 5 класі. Для середньої ланки схемно-знакова модель використовується як малюнкова. Форма роботи, де учні створюють власний концентрат, найбільш доцільна у 8-11 класах (учні доповнюють чи самостійно створюють свою базову модель або отримують опорний алгоритм, за яким вивчають цілу тему чи розділ.
   У своїй педагогічній діяльності Полуденко Н.Г. переносить акценти на самостійну активну навчальну діяльність учнів. Така модель навчання має назву «навчання, в центрі якого знаходиться учень». У педагогічній діяльності вчителя Наталії Германівни, такий підхід пов’язано з використанням проблемного та проектного методів навчання. Результатом такої роботи є те, що навчання стає вже не просто засвоєнням знань, умінь і навичок, а відбувається формування основних компетентностей , які забезпечують успіх.
   У своїй педагогічній діяльності Полуденко Н.Г. застосовує під час уроків : моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблем на основі аналізу обставин та відповідної ситуації, домінування одного учасника чи однієї думки, демократичне спілкування, критичне мислення, прийняття продуманих рішень.
   Учитель вважає, що вищевказані підходи уможливлюються за таких умов (правил): повна зміна всього життя класу, педагога (поступово), спочатку прості інтерактиви (робота в парах, малих групах), інтерактив – не самоціль, а засіб для співробітництва, порозуміння, доброзичливості.
   Слід відмітити, що ключовим моментом інтерактивного підходу вчителя на уроках права є творче моделювання в залежності від необхідності досягнення максимального ефекту під час уроку через такі варіанти: кооперативну та фронтальну моделі.
   Логічним завершенням будь-якої роботи учня є оцінка її результативності, отже саме оцінка розглядається психологами і педагогами як стимул: гарна оцінка є заохоченням, а погана – покаранням. Нині діюча оцінювальна система, на думку вчителя Полуденко Н.Г., не дозволяє стимулювати творчі прояви особистості, тому вона запроваджує власну оцінювальну систему методом накопичення балів, яку потім адаптує до 12- бальної оціночної системи.
   Важливим елементом діяльності вчителя є робота з обдарованими учнями.
   Учні Наталії Германівни були переможцями міських та обласних етапів захисту МАН, олімпіад з правознавства, призерами конкурсів Міського управління юстиції «Кращий знавець галузей права України» , «Конституційне право України», фотоконкурсу «Правова держава очима молоді», конкурсу творів «Конституція України в моєму житті», нагородженні дипломом Управління освіти виконкому Кременчуцької міської ради за зайняте ІІІ місце у грі «Дебати».
   Серед знахідок позакласної роботи вчителя та його учнів, членів правового клубу « Юний правознавець», що є і активними учасниками співуправління, акції: до «Дня юриста», «Дня міліції», « Міжнародного дня прав людини»; зустрічі з фахівцями правоохоронної системи та створення проекту «Колегіум № 25- простір правової культури».
   Поширення досвіду відбувається через проведення семінарів, відкритих уроків, публікації матеріалів у «Методичному віснику». У колегіумі діють творчі групи, членом творчої групи «Успішна соціалізація з опанування компетентісно-орієнтованого підходу до навчання» є Полуденко Н.Г. Наталія Германівна є постійним членом правової комісії колегіуму, яка працює кожного другого і четвертого вівторка місяця. Як вчитель дисциплін правознавчого циклу очолює комісію з юридичного профілю, є постійним учасником творчих семінарів (міські навчально-методичні, обласний «Українські книжки для виховання толерантності»), виступає на педрадах з питань правового виховання молоді та допрофільного і профільного навчання учнів колегіуму.
   Полуденко Н.Г. є автором програми зі спецкурсу «Права дитини» для учнів 5-6 класів, а також є автором мультимедійного проекту цього спецкурсу (2008р.).
   Полуденко Н. Г. призер конкурсу кабінетів правознавства серед шкіл з правовим спрямування (І місце(2007, 2008р)), нагороджена грамотою Управління освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради(2007р.)
   Наталія Германівна ефективно продовжує себе в учнях, які йдуть стежкою свого наставника, здобуваючи правову освіту на юридичних факультетах КДПУ, академії імені Я.Мудрого.
   Як класний керівник Полуденко Н.Г. всіляко сприяє зміцненню фізичного і морального здоров’я учнів, співпрацює з психологом та соціальним педагогом, проводить батьківські збори з елементами бесід на правову тематику, надає консультації батькам, які мають труднощі та проблеми у вихованні дітей. Застосовує рейтинговий принцип стимулювання навчально-виховної діяльності: «Екран успішності», «Червоно-чорний зошит».
   Таким чином, як сучасний учитель Полуденко Н.Г. прагне активізації і самостійності і як прогресивний педагог критично переосмислює і уточнює теорію і практику минулого для досягнення високого рівня інтелектуального розвитку особистості, який можливий через використання різних форм активізації пізнавальної діяльності, серед яких важливе місце займає технологічний підхід. Визнання технологізації як системоутворюючого фактору при поєднанні універсальних та актуальних елементів, практичного перетворення процесу навчання відповідно до сучасних завдань дає змогу вчителю реальніше оцінити потенційні можливості учнів, глибше усвідомити шлях підвищення ефективності пізнавальної діяльності, розглянути педагогічний процес з позиції кінцевого результату.
Форма входу
Корисні посилання
Національна дитяча гаряча лініяНаціональна гарча лінія
Календар
«  Жовтень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Наше опитування
Оцініть мій сайт
1. Відмінно
2. Добре
3. Непогано
4. Жахливо
5. Погано
Всего ответов: 155
Друзі сайту
Статистика

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0