Понеділок, 12.11.2018, 23:01
Вітаю Вас Гість

Структура науково-методичної роботи
   Керуючись Національною Доктриною розвитку освіти, затвердженої Указом Президента України від 17 квітня 2004р. № 347/2002, Рекомендаціями МОН України щодо організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами, з метою чіткої цілеспрямованої організації методичної роботи, методичним забезпеченням кадрів в загальноосвітньому навчальному закладі, враховуючи його особливості та потреби, рекомендації Полтавського ОІППО, Кременчуцького методичного центру та спираючись на Закон України «Про освіту», педагогічний колектив колегіуму завершив роботу над проблемою: «Розвиток творчих здібностей учнів та вчителів засобами інноваційних методик при особистісно орієнтованому навчанні».
   Робота здійснювалася у кілька етапів:
   У 2005-2006 р. розпочалася робота на проблемою „Розвиток творчого потенціалу вчителів і учнів засобами інноваційних методик при особистісно орієнтованому навчанні.”  Поетапне запровадження інноваційних технологій у навчальному закладі:
- 2005-2006р. вивчення теоретичних питань, психологічного супроводу використання інтерактивних технологій, критичного мислення та методу проектів;
- 2006-2007р.- розробка технології проведення уроків з використанням інтерактивних технологій, критичного мислення та методу проектів; 
- 2007-2008-р. розробка технології проведення уроків з використанням методу проектів;
- 2008-2009р. -практична реалізація використання інтерактивних форм, критичного мислення та методу проектів. 
- 2009-2010р.- практична реалізація напрацювань педагогічного колективу.
   У роботі вчителі колегіуму керуються такими документами: 
- Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів для основної та старшої школи у структурі 12- річної освіти; 
- Методичними рекомендаціями щодо вивчення предметів у 2009- 2010 н.р.; 
- Фаховими та авторськими програмами.    
  Методична робота колегіуму спланована відповідно до Рекомендацій МОН України щодо організації методичної роботи з педкадрами, враховуючи такі напрямки: 
- забезпечення стану викладання предметів у відповідності до державних стандартів освіти ; 
- безперервне вдосконалення фахової освіти і кваліфікації; 
- проведення методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих здібностей і можливостей учителів і учнів; 
- запровадження інноваційних педагогічних технологій у освітній процес та якості навчання і виховання ; 
- поширення передового педагогічного досвіду серед учителів.
   У практиці роботи вчителів колегіуму- використання технологій критичного мислення та розвивального навчання, педагогічної технології «Довкілля», інформаційних та інтерактивних технологій і методу проектів (зокрема, практико- орієнтованого, дослідницького, інформаційного, творчого, рольового).
   Із метою підвищення рівня науково-методичної роботи в колегіумі успішно працювали педагогічна (кер. Москалик Т.О.), методична та наукові ради (кер. Круглова Т.А.), які коригували роботу 9 методичних комісій (кер. Загорулько О.П., Глушко Т.І., Гринько Н.В., Дяченко Л.Г., Коба В.І., Крутько І.І., Міхайлова Т.М., Ястреба Н.А, Заніздра Л.А.) та 10 творчих груп (Круглова Т.А., Штефан І.М., Онищенко О.В., Асєєва Л.М., Василякіна Н.І.,Смородська Я.О., Кисляк І.Р., Куштинова В.С., Носкін В.О.). У колегіумі працюють 3 майстер-класи (вч. Дмитрук Т.І., Шай В.В., ОгнянаН.М.), 10 творчих груп (Круглова Т.А., Штефан І.М., Павлова Т.В., Задніпровська Л.М., Куштинова В.С., Онищенко О.В., Смородська Я О., Кисляк І.Р., Капинос Г.О., Носкін В.О.). 
   Керівники методичних комісій та творчих груп мають необхідну документацію (плани роботи, звіти, протоколи, практичні напрацювання) для проведення методичної роботи з учителями. Планування методичної роботи здійснюється за допомогою анкетування, що дає можливість визначити професійний рівень вчителя, впливати на його ріст, намітити шляхи подальшої роботи. На основі діагностичного анкетування методична комісія має можливість моделювати структуру, зміст і форми методичної роботи. Плани роботи складені за сучасними вимогами. Мають місце анкетні дані на кожного вчителя, визначені завдання на поточний рік та на найближчу перспективу, проводиться моніторинг успішності учнів, що дає можливість здійснювати аналіз професійного росту кожного педагога. Поширеною формою роботи методичних комісій протягом року були лекції, які дають можливість систематично і послідовно викласти матеріал, лекції-консультації, настановчий характер яких дає можливість підготувати педагога до самостійної діяльності у період між засіданнями М/К, бесіди за круглими столом, групові та індивідуальні консультації, надання методичної допомоги, презентації, творчі звіти в період атестації, участь у засіданнях методичної ради, виставки-ярмарки педагогічної продукції, методичні та наукові семінари, інші. Важливу роль у роботі методичних комісій та творчих груп має проведення практичних занять, під час яких розглядаються окремі теоретичні положення і формуються вміння для їх практичного застосування. 
   Протягом року на засіданнях методичних комісій та творчих груп розглядалися нормативно- правові документи щодо організації навчально - виховного процесу, актуальні проблеми методики викладання шкільних предметів, проведення навчально- виховних занять, позакласних заходів, моделювалися уроки, здійснювався активний обмін досвідом учителів. 
   Вагомими формами методичної роботи є: колективні (участь у загальношкільних та міських заходах),групові (робота творчих груп і предметних комісій, які застосовують доповіді, практичні заняття, мозкові штурми, тренінги, диспути, огляд та обговорення навчально- методичної літератури, участь педагогів у підготовці та проведенні масових заходів, науково-практичних семінарах, виставках, конкурсах, робота над єдиною методичною проблемою),індивідуальні( апробація навчальних планів, програм і підручників, публікація у фаховій літературі),форми демонстрації результатів педагогічної творчості: узагальнення ППД, підвищення якості освіти, створення авторських програм, підручників, посібників. 
   Учителі колегіуму беруть активну участь у виставках педагогічних технологій „Творчі сходинки освітян Полтавщини”. Свідченням цього є поліпшення роботи з підготовки продукції до ярмарку педагогічних технологій. У 2008-2009н.р.,2009-2010н.р. вчителями підготовлено 8 методичних збірок (вч. Круглова Т.А., Дмитрук Т.І., Штефан І.М., Середа О.В., Магега Н.В., Василякіна Н.І., Дідик Т.О., Капинос Г.О.) З 2000 р. методичними комісіями колегіуму випущено 85 методичних збірок. 
   Так, активне розповсюдження інтегрованого, інтерактивного навчання та методу проектів при особистісно орієнтованому підході сприяло тому, що знахідки окремих учителів у 2009-2010н.р.стали надбанням усього колективу а також знайшли широке розповсюдження серед учителів міста: Василякіна Н.І. «Компетентнісний підхід у викладанні математики як засіб успішної соціалізації учнів» та Дідик Т.О.«Розв’язування задач з використанням теореми Вієта». 
   Щорічно вчителями розробляються плани, програми та напрацьовується практичний матеріал для профільних курсів з економіки, правознавства, журналістики (Крутько І.І., Огняна Н.М., Круглова Т.А., Онищенко О.В.), науково- методичний матеріал предметних кафедр знаходить своє місце у щорічному друкованому виданні „ Методичний вісник колегіуму”. 
   У цілому рівень педагогічної майстерності вчителів помітно зріс, у цьому відіграла значну роль система методичної роботи, яка була сконцентрована навколо науково-методичної проблеми. 
   Сьогодні у колегіумі навчається 867 учнів і працюють 62 вчителі. Із них 1 педагог має звання «Заслужений працівник освіти України», 14 педагогів – звання „вчитель-методист", 13- „старший учитель”, 55% від загальної кількості педагогів становить відсоток учителів вищої кваліфікаційної категорії. 
   У навчальному закладі працює методичний кабінет, у якому зібраний та систематизований педагогічний досвід учителів колегіуму, надбання вчителів міста, області, досвід роботи творчих лабораторій, предметних комісій, оформлені стенди, папки, поновлено банк даних про обдарованих учнів і творчо працюючих учителів, зібрана картотека необхідних матеріалів з вивчення новітніх педагогічних технологій( критичне мислення, інтерактивні та інформаційні технології), поповнено методичний кабінет методичними матеріалами: «Результати участі у конкурсах МАН та предметних олімпіадах», «Атестація-2010р», «Методика»;поповнено бібліотеку кабінету методичними матеріалами та мультипедіа- презентаціями. 
   На допомогу вчителям працюють 16 предметних кабінетів. Завідуючі кабінетів мають паспорти, плани перспективної роботи, збережено книжний фонд (довідково-методична, художня література, підручники), виготовлено папки, роздатковий матеріал, наочні посібники, матеріали щодо вивчення нових тем та розділів у програмі, зібрані державні документи про освіту, нормативні документи, мають місце каталоги наявних у кабінеті матеріалів, розробки відкритих заходів, уроків, творчих напрацювань кращих учителів.
   Проведено огляди – конкурси предметних кабінетів, результати яких свідчать про те, що більша частина вчителів серйозно поставилася до поповнення кабінетів науково- методичною літературою, провели відповідну роботу по збереженню шкільного майна. Найкращими кабінетами є: №31  (Красавіна В.В.), №36 (Асєєва Л.М.), №33 (Загорулько О.П), №49 (Шай В.В), №21 (Полуденко Н.Г.), спортивний зал (Смородська Я.О.), кабінет інформатики (Дідик Т.О.), №21 (Полуденко Н.Г.), інші. Велика робота надана шкільним методичним кабінетом у оформленні майстерні технічної праці: переоформлені стенди, розроблена теоретична та практична сторони проведення уроків технічної праці.  
   У колегіумі здійснюється навчання учнів початкових класів на основі використання інтерактивних,інформаційних технологій та критичного мислення. Учителі старшої школи успішно запроваджують в практику роботи новітні педтехнології: інтедифію, інтерактивні форми і методи навчання, метод проектів при особистісно орієнтованому підході. 
   Згідно з "Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України” в 2009-10 н.р. пройшли атестацію 13 педагогічних працівників, із них: учителів початкових класів – 3 вчителі (Капинос Г.О., Сароквашина М.Г., Ястреба Н.А.), учителів правознавства - 1 вчитель (Полуденко Н.Г.), учителів математики - 1 вчитель (Василякіна Н.І.), учителів зарубіжної літератури - 1вчитель (Глушко Т.І), учителів іноземної мови - 2 вчителі (Москалик Т.О., Куштинова В.С.), учителів фізичної культури - 1 вчитель (Соколов В.В.), учителів інформатики - 2 вчителі (Носкін В.О., Дідик Т.О.), учителів географії - 1вчитель (Будевська Н.П.), учителів обслуговуючої праці - 1 вчитель (Заніздра Л.А.) 
   Необхідно відзначити високу якість роботи в оволодінні інноваційними технологіями та їх використанні на уроках учителями Василякіною Н.І., Дідик Т.О., Москалик Т.О., Глушко Т.І, Куштиновою В.С., Носкіним В.О,Капинос Г.О., Сароквашиною М.Г., Ястребою Н.А., Полуденко Н.Г., Будевською Н.П. в проведенні позакласних заходів, у створенні власних методичних досліджень, методичних напрацювань та мультимедійних проектів. Усі вчителі, які атестувалися, брали активну участь у роботі предметних методичних об»єднань, шкільних та міських олімпіадах, підготовці продукції до виставки педагогічних технологій, конкурсі- захисті наукових робіт МАН. 
   У 2009-2010н.р. вивчено досвід-7 вчителів:Василякіної Н.І., вчителя математики,Дідик Т.О., вчителя інформатики,Москалик Т.О., вчителя англійської мови, Глушко Т.І., вчителя зарубіжної літератури, Капинос Г.О., вчителя початкових класів,Полуденко Н.Г, вчителя правознавства,Носкіна В.О., вчителя трудового навчання. 
   У 2009-2010н.р.проведено 2 міських семінари:
- семінар директорів шкіл за темою: „Профільне навчання у навчальному закладі: теорія і практика”; 
- семінар вчителів економіки з теми: «Розвиток творчого потенціалу учнів на уроках економіки засобами інноваційних методик при особистісно орієнтованому підході».      
   Надана методична допомога у проведенні предметних тижнів та занять міських шкіл:«Школа молодого вчителя фізичної культури» (кер. Я.О. Смородська), «Школа молодого вчителя української мови та літератури» (кер. Л.М.Асєєва), майстер-клас вчителя-методиста Василякіної Н.І з теми «Компетентнісний підхід у викладанні математики як засіб успішної соціалізації учнів».
   Вчителі зарубіжної літератури та російської мови систематично співпрацюють з ТРК „Ера”, газетами „Вісник Кременчука", ”Кремінь”, вісником „Ластівка колегіуму”, яка відмічена Всеукраїнським дипломом як краща шкільна газета. З метою розвитку лінії "теорія і практика” налагоджені стосунки із засобами масової інформації – Кременчуцькою міською телерадіокомпанією, в ефір якої систематично виходить щотижнева рубрика "Шкільні вісті”. За 2009-2010н.р. учнями колегіуму та вчителями-філологами української мови і літератури на міському радіо записані 9 передач, маємо друковані статті про предметні семінари у «Віснику Кременчука» (заступник директора з НВР Круглова Т.А), постійно поновлюємо інформаційний матеріал (розділи:«Інноваційна діяльність навчального закладу», «Методика, педагогіка», «Поради психолога», «Консультації, оголошення», «Новини колегіуму № 25») на інтернетсайті про діяльність навчального закладу(заступник директора з НВР Круглова Т.А).  Здійснено апробацію підручників із зарубіжної літератури, 8кл.(Штефан І.М., підручника з української мови (Асєєва Л.М.). 
   Підсумком роботи педагогічного колективу з теми, над якою працював колектив протягом 5 років, стало засідання педагогічної ради «Про стан та втілення в практичну діяльність колегіуму № 25 проблеми: „Розвиток творчих здібностей учнів засобами інноваційних методик при особистісно орієнтованому підході”. Учителі обмінювалися досвідом, взяли участь у проведенні «круглого столу», рольових ігор. Завершилася робота створенням спільного проекту і переглядом презентації методичних матеріалів на 70 слайдах.
   Останнім часом активізувалася участь учителів у конкурсах « Учитель року». Так, два педагоги навчального закладу (Полуденко Н.Г. і Будевська Н.П.) брали участь у конкурсі « Учитель року -2010». Призером обласного конкурсу стала стала вч.Полуденко Н.Г. у номінації «Вчитель правознавства», дипломантом міського конкурсу є вч. Будевська Н.П. у номінації «Вчитель географії».
   Підготовлено 8 примірників методичної продукції на виставку педагогічних технологій (Дмитрук Т.І., Круглова Т.А., Василякіна Н.І., Штефан І.М., Середа О.В., Дідик Т.О., Магега Н.В.,Капинос Г.О.).
   Виховання молодого науковця - одне із завдань колегіуму. У 2009-2010 досить плідною та результативною була робота педагогів по підготовці учнів до олімпіад: маємо 27 призерів Всеукраїнських предметних олімпіад І ступеню та одного призера з екології і біології Всеукраїнських предметних олімпіад ІІ ступеню. Переможців олімпіад підготували: Загорулько О.П., Власенко А.В., Задніпровська Л.М., Сьомик О.Б., Ситник Г.М., Шай В.В., Сорвіна А.О., Коба В.І., Будевська Н.П., Крутько І.І., Ямщікова І.В., Павлова Т.В., Січна О.В., Гринько Н.В., Полуденко Н.Г. Маємо 3 призерів міського конкурсу знавців української мови ім. Петра Яцика: Мур Олександра (вч. Задніпровська Л.М.), Сушко Олександра (вч. Власенко А.В.), Скірідова Анна (вч. Павлова Т.В.).
   Велика робота проводиться вчителями та науковцями міста з учнями- членами МАН: маємо 18 переможців Всеукраїнського конкурсу МАН І ступеню (І місць-13, ІІ місць-5), 10 переможців - ІІ ступеню,одного переможця (Самойленко Марія) і одного дипломанта (Дмитріченко Юлія) - ІІІ степеню. Переможців названих конкурсів МАН підготували вчителі: Сьомик О.Б, Круглова Т.А., Огняна Н.М., Коба В.І., Будевська Н.П., Вишинська Т.І., Полуденко Н.Г., Осадча Н.О., Сорвіна А.О., Никифоров В.В., Магега Н.В., Онищенко О.В., Власенко А.В., Асєєва Л.М., Ямщікова І.В., Василякіна Н.І.
   З метою підготовки та розвитку творчості науковця систематично проводиться робота по психологічному діагностуванню обдарованих та здібних учнів, індивідуальна робота по підготовці та проведенню І, ІІ етапів Всеукраїнських предметних олімпіад, постійно надається допомога в організації та проведенні культурно-масових заходів різних рівнів.     Відповідно до Закону України „ Про освіту”, Державної національної програми „Освіта.Україна ХХІ століття”, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України № 896 від 3 листопада 1993року, до національної програми „Діти України”, обласної програми пошуку, навчання і виховання обдарованих учнів у колегіумі проводиться велика робота з обдарованими учнями, формами якої є: індивідуальні консультації, факультативні заняття, консультації для написання науково-дослідних робіт, профільне навчання.
   У 1,6,7, 9 класах проводиться тестування з метою виявлення типу мислення, нахилів і здібностей учнів, використовуються методики диференційовано-діагностичного опитування, карти інтересів, методики для виявлення профільних нахилів. Створено банк даних про обдарованих учнів, який поповнюється спостереженнями психолога та вчителів- предметників. Педагогам надаються рекомендації щодо занять з обдарованими учнями, вчителі складають особистісно орієнтовані методики і програми для роботи з обдарованими. У колегіумі працює творча група, до складу якої входять керівники методичних комісій з вивчення питань особистісно орієнтованого навчання. З метою залучення учнів колегіуму до науково – дослідницької роботи створено товариство „Пошук”. Завданнями МАН колегіуму є пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих, талановитих учнів, формування в них культури наукових досліджень, задоволення потреб у власному професійному самовизначенні та творчій самореалізації, пропаганда наукових досліджень вчителів та учнів.
   Керівним органом, яким регулюється вся наукова робота, є Рада НТК, до якої входять усі керівники науково- дослідницьких робіт. Обов’язком ради є визначати завдання на наступний рік, вносити зміни та доповнення до Статуту НТК, затверджувати план роботи, проводити звітну науково- практичну конференцію, на якій підводити підсумки роботи за рік. Обдаровані діти залучені до МАН, яка в цьому році мала 10 секцій (правознавство, українська мова та література , зарубіжна література, психологія, історичне краєзнавство,екологія, історія, біологія, географія, математика).
   У грудні 2009р. була проведена УІ наукова конференція колегіуму- захист наукових робіт, матеріали якої надруковані у збірнику тез № 6 науково- дослідницьких робіт учнів колегіуму за 2009-2010н.р. «Філософсько-гуманітарний потенціал України: наука, практика, досвід.» Необхідно зауважити, що в цьому році зовсім не працювали секції МАН з інформатики та економіки. Методичний посібник Т.А.Круглової «Організація науково - дослідницької роботи навчального закладу» нагороджено Республіканським дипломом за 2010р.
   У навчальному закладі відпрацьовано механізм вивчення стану викладання предметів та моніторинг рівня навчальних досягнень учнів. Протягом 2009-2010р.вивчено стан викладання природознавства та трудового навчання у початкових класах, української мови та літератури, іноземних мов, трудового навчання, музики, ОБЖ- у старших класах. З цією метою проводилися зрізи знань з предметів, відвідувалися уроки у вчителів - предметників, рівень знань учнів аналізувався на засіданнях предметних комісій, створено моніторинг учнівської та учительської праці.
   Але поряд із позитивним слід назвати ряд недоліків: ще й досі однією із формою проведення уроків залишається комбінований урок і переважає просте функціонування в роботі незначної кількості вчителів, деяка частина педагогічних працівників не забезпечує високий рівень викладання предметів, не виявляє активності у роботі методичних комісій, творчих груп, недостатньо працюють учителі інформатики та економіки у підготовці до конкурсів науково - дослідницьких робіт МАН з обдарованими і здібними учнями, не мають результативності у підготовці учнів до предметних олімпіад вчителі фізики,інформатики, обслуговуючої та технічної праці.
Нова українська школа — це школа для життя у XXI столітті. Час плине швидко, змінюючи вимоги й технології навчання, форми й методи роботи з учнями. Сьогодні ми не можемо точно знати, з якими викликами зустрінуться діти, що зараз навчаються у школі. Тому перед вчителями поставлене завдання, яке повинно окреслити контури переходу від школи, яка «напихає дітей знаннями, що дуже швидко застарівають, до школи, що навчить знання використовувати».
Третій рік поспіль педагоги Кременчуцького колегіуму № 25 працюють над запровадженням компетентнісного навчання. Саме цій темі був присвячений науково- практичний семінар, проведений 11 квітня у навчальному закладі з проблеми : «Ділові ігри як засіб формування компетентностей учнів».
Учителі навчального закладу ділилися власним досвідом, широко використовували різні види ділових ігор: «Викиньте свої проблеми», «Комплімент», «Казкотерапія конфліктної поведінки», «Сніданок з героєм», ситуація за билиною «Ілля Муромець», «Знайди друга», «Прогулянка на повітряній кулі», інші.
Методичний семінар виявив хорошу підготовку вчителів, які вміло застосовують технології викладання, в основі яких лежать самостійність і відповідальність за результати роботи вихованців, адже формувати компетентність учнів можна лише за умови діяльнісного навчання, за рахунок збільшення частки самостійних робіт творчого, пошукового, дослідницького й експериментального характеру, посилення практичної орієнтованості шкільної освіти через операційні, імітаційні, сюжетно- рольові ігри, змагання, творчі зустрічі, дискусії, круглі столи тощо.
   
Круглова Т.А.,
заступник директора з НВР
 
Форма входу
Корисні посилання
Національна дитяча гаряча лініяНаціональна гарча лінія
Календар
«  Листопад 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Наше опитування
Оцініть мій сайт
1. Відмінно
2. Добре
3. Непогано
4. Жахливо
5. Погано
Всего ответов: 155
Друзі сайту
Статистика

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0